Vad är PHV?

Vilka är PHV?

Pingstförsamlingarnas handikappverksamhet är numera ett omodernt begrepp, eftersom vi idag talar om personer med funktionsnedsättningar. De möter funktionshinder (som skapar handikapp) pga av hur vi bygger och planerar. Men Pingst vill vara en kyrka med och för alla.

Vår verksamhet finns som en del av Pingst och helheten möter du på http://www.pingst.se .
Vi sorterar under Pingst Församling, där många olika grenar försöker stödja församlingarna i sina funktioner. I PHV:s fall är målet att undanröja just funktionshinder!

PHV började som en stiftelse och bildades 1985. Huvudman var då våra folkhögskolor som nu finns under Pingst Utbildning. 2012 organiserade Pingst bort en mängd löst sammanfogade verksamhetsgrenar för att hitta fram till en tydligare helhet, och i samband med det avslutades stiftelsen PHV. Bankgirot är dock fortfarande detsamma och kommer PHV till del.

En person är anställd på 20 %, formellt av Pingstförsamlingen i Åtvidaberg.

Ideologisk grund för PHVs verksamhet:

• Alla människors lika värde. Människan består av ande, själ och kropp.

• PHV har som sitt syfte att med en kristen människosyn som grund stödja verksamhet som syftar till att förbättra funktionshindrades möjligheter till studier, fritidsverksamhet, arbete och boende.

• PHV menar att funktionshinder uppstår i mötet med den omgivande miljön. "Det finns en skada eller sjukdom som kan leda till en funktionsnedsättning men funktionshinder uppstår i mötet med den omgivande miljön.”

• Viktiga styrinstrument för PHVs arbete är stiftelsens stadgar, måldokument, FNs standardregler, Barnkonventionen och konventionen för personer med funktionsnedsättning.

Vad gör PHV?
PHV vill riva hinder, så att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan vara med i församling och samhälle. Detta kan ske på olika sätt.
Verksamheten är framför allt att arrangera och deltaga i:

• Läger och samverkans kurser

• Viss rådgivning till församlingar gällande tillgänglighetsanpassa lokaler och verksamhet enligt statliga direktiv. Den rådgivning som det här menas med är att medvetandegöra, lyfta och uppmärksamma församlingarna, om de behov och de brister som finns i våra miljöer. Detta kan ske tex. genom att tillsammans göra ”kyrkvandringen”, då en dialog sker.
Många gånger är det så att vi lever i tro på att det fungerar bra och att det inte finns några större problem gällande tillgängligheten. Detta kan bero på bristande kunskap om vilka behov de olika funktionsnedsättningarna medför.

• Utbildningsinsatser och seminarier för dig som är förälder, närstående till barn och unga med funktionsnedsättning. Och ledare i olika funktioner.

• Ur verktygslådan får vi redskap att bättre leda barn och ungdomsgrupper, men även för andra sammanhang där vi möter människor i behov av mer stöd.

• Information sker via Nyhetsblad, Hemsidan och utskick till församlingarna.